Werkwijze

Hoe peter te werk gaat

De werkwijze uitgelegd

De werkwijze van Peter van woerden bij een project wordt hier uitgelegd. Het wordt hierdoor duidelijk uit welke fases een project wordt opgebouwd en wat de belangrijkste onderwerpen en keuzes zijn tijdens een project. Ik hoop u hiermee te kunnen helpen in het voorbereiden van uw project en het maken van de keuzes tijdens het project. Natuurlijk maak ik graag een een afspraak om nader kennis te maken en indien gewenst een offerte voor de werkzaamheden die ik voor u kan verrichten.

Een offerte
aanvragen?

Fases van een project

Klik op één van de onderstaande titels voor meer uitleg…

De initiatief fase is de fase waarin u als opdrachtgever uw idee wil vertalen in een concrete vraag. U maakt kennis met de architect en verkent samen met hem uw wensen. Aan het einde van deze fase heeft u een beeld van uw wensen en of uw plannen passen in het bestemmingsplan en of er een vergunning nodig is.

Onderdelen van de initiatieffase

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek is een vrijblijvende kennismaking tussen u en de architect. U kunt zo kennismaken met zijn werk en ontdekken of uw vraag aansluit bij de kennis en ontwerpen van de architect.

Wensen inventariseren

Allereerst vind er een gesprek met u plaats om uw wensen te inventariseren. Het is belangrijk goed te weten wat de wensen zijn alvorens met het project van start te gaan.

Bestemmingsplantoets

Uw wensen worden getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geeft regels waarbinnen een bouwplan moet vallen.

Vergunningentoets

Middels een vergunningencheck wordt gekeken of er een omgevingsvergunning nodig is voor uw plan.

Opstellen programma van wensen

Nadat u uw wensen geïnventariseerd hebt, kan de architect samen met u een programma van wensen samenstellen. Dit is de basis voor het te maken ontwerp. In dit PVW worden al uw wensen overzichtelijk weergegeven.

Wat krijgt u?

 • Samen uitgewerkte lijst van wensen
 • Uitsluitsel of de plannen in het bestemmingsplan passen
 • Uitsluitsel of er een vergunning aangevraagd moet worden
In de schetsfase maakt de architect een schetsontwerp op basis van uw wensen. In overleg wordt eerst de bestaande toestand in kaart gebracht. Vervolgens krijgt het ontwerp vorm en wordt met u als opdrachtgever besproken. Als u tevreden bent over het schetsontwerp vormt het de basis voor het voorlopig ontwerp.

Onderdelen van de schetsfase

Bestaande toestand

 1. Bestaande tekeningen aanwezig? Als basis voor een verbouwproject wordt altijd gezocht naar bestaande tekening van de huidige toestand.
 2. Opmeten bestaande toestand Bestaande tekeningen worden altijd in het werk nagemeten om te voorkomen dat de verkeerde uitgangspunten zijn genomen.
 3. Tekenen bestaande toestand Eventuele afwijkingen worden in de tekening verwerkt. Bij een restauratieproject is deze fase intensiever omdat daar zelfs scheefstaand en niet rechthoekige ruimtes ingemeten en uitgetekend worden.

Ontwerp

 1. Schetsen Middels schetsen word de eerste aanzet voor het ontwerp gemaakt. De schetsen worden niet alleen op papier, maar ook op de computer gemaakt.
 2. 3d Model Er wordt veel gebruik gemaakt van 3D modellen om het ontwerp in een vroeg stadium inzichtelijk te maken. Hierdoor is het voor de opdrachtgever beter in te schatten wat het gaat worden en kunnen knelpunten in een vroeg stadium herkend worden.

Afronding schetsfase

 1. Afronden tekenwerk Het tekenwerk wordt afgerond voor de presentatie aan de opdrachtgever.
 2. Gesprek met opdrachtgever In een gesprek met de opdrachtgever wordt het ontwerp gepresenteerd en ter goedkeuring aangeboden.

Wat krijgt u?

 • Tekeningen bestaande toestand
 • Schetsmatige tekeningen van het plan schaal 1:100
 • Schetsmatige perspectieven
Het definitief ontwerp is de fase waarin het ontwerp zijn definitieve vorm krijgt. De stukken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning worden voorbereid en de aanvraag wordt ingediend.

Onderdelen van deze fase:

Ontwerp

Het ontwerp wordt verder uitgewerkt om een omgevingsvergunning aan te vragen. Belangrijke keuzes worden in deze fase gemaakt. Omgevingsvergunning Zie www.omgevingsloket.nl voor meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Bouwbesluit-check

Een ontwerp moet voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Deze check is erop gericht alle facetten van het bouwbesluit te controleren. Te weten:
 1. Oppervlakten
 2. Daglicht
 3. Ventilatie
 4. Energieprestatie
 5. Brandveiligheid

Indienen aanvraag omgevingsvergunning

Als het ontwerp voldoet aan de eisen van het bouwbesluit en de stukken zijn compleet kan het ingediend worden bij het omgevingsloket.

Afronding fase definitief ontwerp

Middels een presentatie wordt deze fase afgerond en hiermee vormen de stukken het vertrekpunt voor de volgende fase.

Technische omschrijving van een projectBestek

In de fase bestek en prijsvorming word het plan gedetailleerd uitgewerkt, zodat één of meerdere aannemers een offerte kunnen maken voor het project. Vervolgens worden de prijzen beoordeeld samen met de opdrachtgever en wordt een keuze gemaakt welke partij het project gaat bouwen. Hiervoor zijn nodig:
 • Bestekstekeningen
 • Technische omschrijving of Stabu bestek

Bouwteam

Een andere mogelijkheid is om in bouwteam te werken. Dat betekent dat al in een vroeg stadium een aannemer betrokken wordt bij de uitwerking van de plannen. Voordeel hiervan is dat de expertise van de aannemer al snel gebruikt kan worden in het project. Mogelijk nadeel is dat er geen concurentie tussen verschillende aannemers is en het project wat duurder kan zijn.

Voorbeeld werktekening detailOnderdelen van deze fase

In de fase bouwvoorbereiding worden de maatvoeringstekeningen gemaakt. Alle onderdelen van het plan worden met maten verduidelijkt, zodat de aannemer goede maten in het werk kan uitzetten. Ook worden indien nodig nog extra bouwkundige details getekend.

Afgeronde stukken in deze fase

 • Maatvoeringstekeningen
 • Uitvoeringsdetails
 • Kozijnstaat
 • Bijgewerkt ruimteboek

Uitvoering voorbeeld uitbreiding woningUitvoering

De uitvoering van het project kan door de architect begeleid worden. In deze fase komen de volgende zaken aan bod.

Begeleiding bouw

De architect kan de bouw begeleiden. Dagelijks toezicht en wekelijkse bouwvergaderingen zijn dan een mogelijkheid. De architect zit de bouwvergaderingen voor en maakt de notulen.

Oplevering

Als de bouw afgerond is wordt er door de architect een rondgang over het project gedaan samen met de aannemer en de opdrachtgever. Er wordt een proces verbaal van oplevering opgesteld waarin de eventuele nog af te ronden punten worden genoteerd en afgesproken wordt met de aannemer op welke termijn deze afgerond worden.

Nazorg

Na de oplevering ziet de architect erop toe dat de laatste puntjes ook afgerond worden en hij maakt indien nodig revisietekeningen. Deze tekeningen bevatten de eventuele wijzigingen die tijdens de bouw zijn doorgevoerd.